جهان مدرن در مقابل دنیای کهن ، منظر متفاوتی از هستی عرضه می دارد که بر خاسته از باور های عقلی و انسان مداری است. در جهان مدرن ، داوری های ارزشی بر اساس این باورهای جدید تعریف می شود. شروع چنین تفکری از زمانی است که انسان به عنوان محور سنجش تمام ارزش ها مطرح گردید. از زمانی که توجه به ذهن و تفکر عقلی به عنوان مبنای ارزیابی پدیده های جهان مطرح شد ، باور به عقل –که در این دوره جانشین تفکرات ذهنی و روحانی دوران قرون وسطی گردید- انسان را به عنوان نماینده عقل و اندیشه ، محور همه چیز قرار داد. انسان مداری که بعد ها مبنای شکل گیری جامعه مدرن شد ، ریشه در همین جایگزینی دارد.
باید توجه داشت که معماری مدرن به صورت یک مکتب معماری با مبانی نظری مدون و ساختمان های ساخته شده بر اساس اندیشه مدرن از اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفت. خاستگاه این معماری در آمریکا شهر شیکاگو و در اروپا شهرهای پاریس ، برلین و وین بود.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.